Đại Hiệp Khách

NHIỆM VỤ KỲ NGỘ

NHIỆM VỤ KỲ NGỘ

- Nhiệm vụ kỳ ngộ là một tính năng đặc sắc trong Đại Hiệp Khách mang đến vô cùng nhiều lợi ích cho các Đại Hiệp
- Khi tham gia vượt ải phụ bản hoặc quét ải sẽ có xác suất  xuất hiện nhiệm vụ
- Các Đại Hiệp có thể xem danh sách các nhiệm vụ của mình tại tính năng Nhiệm Vụ